Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening, förkortat BRF, är en ekonomisk förening som ägs tillsammans av de boende i föreningen. När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och då också delägare i föreningens tillgångar såsom byggnader och mark, skulder och lån. Den bostad du bor i ägs alltså av BRF:en, men du har köpt rätten att nyttja den på obegränsad tid.  

Styrelsen 

BRF:ens styrelse utgörs av medlemmarna i föreningen och arbetet där följer Bostadsrättslagen. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur bostadsrättsföreningen ska skötas genom den styrelse som ni har valt, vilket sker vid föreningens årsstämma.  

Vid en nybyggnation bildar Wästbygg en bostadsrättsförening och utser en tillfällig styrelse som sköter styrelsearbetet fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över. Då överlämnas all dokumentation och de nya styrelsemedlemmarna erbjuds även utbildning i styrelsearbete.  

Månadsavgiften 

För att finansiera BRF:ens utgifter, såsom drift-, underhåll- och räntekostnader, tas en månadsavgift ut av medlemmarna. Avgiften betalas i förskott i samband med tillträdesdagen och sedan månadsvis. Om BRF:ens utgifter ökar, exempelvis på grund av ökade räntekostnader för lån, kan BRF:en besluta om att höja månadsavgiften.  

Ekonomin 

Information om bostadsrättsföreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen samt i den ekonomiska planen som alltid ska presenteras inför tecknande av förhands- och upplåtelseavtal. Både kostnadskalkyl och ekonomisk plan granskas av opartiska intygsgivare. Dessa intygsgivare är godkända av Boverket.